มิติใหม่ของการเรียนรู้

ผ่านสื่อออนไลน์ MOOC

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

การคิดแบบวิทยาศาสตร์
การสื่อสารอย่างสรรค์
การออกแบบสื่อเรียนรู้
การเรียนรู้เล่นสนุก

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครสมาชิกฟรี

มีกิจกรรมเรื่องดีๆ ให้เรียนรู้

เข้าถึงได้จากทุกหนแห่ง

ไม่จำกัดเวลาเรียน

หากเพียรใฝ่รู้

คอร์สที่ออกแบบเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิต การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลนั้นมิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น เรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราก็ยังสามารถเข้าใจและอธิบายได้ด้วยกระบวนการคิดแบบมีเหตุมีผล หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่เหมาะสมในด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ การที่จะสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังเกิดความสนใจใคร่รู้และจะต้องมีทักษะในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเหมาะสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และให้กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานทั้งในห้องเรียน และนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง และมองเห็นว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้น แท้จริงแล้วคือกระบวนการคิดที่ทุกคนมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งรอบตัวเราได้ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งหวังเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา รวมถึงฝ่ายจัดทำแผนนักวิจัย นักปฏิบัติการ ผู้บริหาร และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการพัฒนามุมมองการคิดแบบวิทยาศาสตร์สู่สถานการณ์นอกห้องเรียน
การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบัน ผู้เยี่ยมชม โดยเฉพาะเด็ก และกลุ่มนักเรียนจากสถานศึกษา ใช้ “ใบงาน” (worksheet) เป็นกิจกรรมในระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์   ใบงานนั้นมีหลายลักษณะและมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน การออกแบบใบงานที่น่าสนใจและชวนให้ผู้ชมใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์สิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ย่อมส่งเสริมให้การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักสูตร Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์ นำชุดประสบการณ์การพัฒนาใบงานของ อพวช. ถ่ายทอดให้ครู นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน และร่วมกันพัฒนาใบงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามที่ผู้พัฒนาใบงานต้องการประยุกต์ใช้ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ เพื่อสำรวจลักษณะและประเภทใบงานสำหรับการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบใบงาน เพื่อเข้าใจตัวอย่างการออกแบบใบงาน ที่สามารถประยุกต์ใช้กับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย ครูและอาจารย์ในสถาบัน นักการศึกษา …
การนำเสนอเรื่องราววิทยศาสตร์ให้ผู้คนสนใจและเกิดการรับรู้ในเวลาจำกัด นับเป็นความท้ายทาย สำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเลือกรับฟังข้อมูลที่ตนเองสนใจได้ การนำเสนอที่น่าดึงดูด ชวนติดตาม โดยใช้เวลาสั้น กระชับ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด จึงเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญ ดังนั้น หลักสูตร เล่าเรื่องวิทย์ให้โดนใจใน 3 นาที (How to make a good 3 minutes presentation on science) จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากถ่ายทอดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจในเวลาจำกัด ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางและขั้นตอนการเตรียมพร้อมเบื้องต้น ที่สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการนำเสนออื่น ๆ ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอเทคนิคและขั้นตอนการเตรียมพร้อมเบื้องต้นสำหรับการถ่ายทอดทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ ให้น่าดึงดูด ชวนติดตาม ในเวลาสั้น กระชับ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ …
แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ แก่คุณครู ผู้ปกครอง

เริ่มอนาคตที่สดใส

กับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์