สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

การศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย

การอบรมเรื่องการศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำวิจัยในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ทาง Facebook: NSM Thailand โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และคุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ โดยมีคุณชีวสิทธิ์ บุญยเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเข้าใจแนวทางและกระบวนการในการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร อพวช. และผู้ที่สนใจ

เนิ้อหาในคอร์ส
การศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย
1 บทเรียน
  • การศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย 01 ชั่วโมง 58 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี