สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Board games : สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน

การอบรมเรื่องจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำวิจัยในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ทาง Facebook: NSM Thailand โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ และอ. ศุภร ชูทรงเดช โดยมีคุณชีวสิทธิ์ บุญยเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ


วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนาผลงานวิจัย ในรูปแบบ Board Games


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร อพวช. และผู้ที่สนใจ

เนิ้อหาในคอร์ส
Board games : สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน
1 บทเรียน
  • Board games : สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน 01 ชั่วโมง 52 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี