สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

NSM Research Sharing

การพัฒนาบุคลากร อพวช. ให้มีความพร้อมในการทำวิจัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของนักวิจัย เช่น การเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เนิ้อหาในคอร์ส
NSM Research Sharing
1 บทเรียน
  • NSM Research Sharing 01 ชั่วโมง 52 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี