สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์

การอบรมเรื่องจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำวิจัยในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ทาง Facebook: NSM Thailand โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และศ.ดร.อลิสา วังใน โดยมีคุณชีวสิทธิ์ บุญยเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ


วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในการหาแนวทางการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม อันนำไปสู่การสร้างประโยชน์สู่สังคมอย่างแท้จริง


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร อพวช. และผู้ที่สนใจ

เนิ้อหาในคอร์ส
จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
1 บทเรียน
  • จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ 01 ชั่วโมง 49 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี